ראשי נושאים במיקוד משלחת לפולין 1-9/5/2015

משלחת לפולין 1-9/5/2015

05/06/2014 11:10

מאיידנק

זביליטובסקה גורה

אוושוויץ בירקנאו