ראשי ארגון העובדים תנאי שימוש באתר

 תנאי שימוש באתר

​הגדרות "משתמש" -  כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
"הארגון" - ארגון העובדים של עיריית תל אביב יפו
"השירות" – שירות מקוון באתר ברשת האינטרנט

כללי 

הארגון מציע את המידע בשירות זה בכפוף לתנאים הבאים.
גלישה או שימוש באתר מהווה הסכמה לאמור במסמך זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש כמפורט במסמך זה מתבקש להימנע מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
הארגון שומר על זכותו למנוע שימוש באתר למשתמש אשר הפר את תנאי השימוש באתר.
הארגון שומר על זכותו להגביל גישה לחלקים באתר למשתמשים אשר נרשמו לאתר ובתנאים שיפורטו במסגרת הרשמה כאמור.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הארגון, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, עיצוב האתר, שייכות לארגון בלבד, או ליוצר המידע ו/או התוכן, לפי הענין ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה רק לבעל זכויות היוצרים בהתאם לחוק זכות יוצרים,התשס"ח-2007.

זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן").

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הארגון ובין אם הוא גורם אחר.

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש לעשות שימוש בחומר המוגן באופן הפוגע בזכויותיהן הקנייניות של בעלי הזכויות ובכלל זה, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
הארגון לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא הארגון באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

לא יישא הארגון באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

הארגון לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.

לעניין סעיף זה, "הארגון" משמע, ארגון העובדים של עיריית תל-אביב יפו לרבות עובדיו ונציגיו.
המידע המפורט באתר אינו בגדר ייעוץ או המלצה מקצועית ואין בו כדי לחייב את הארגון או מי מטעמו.
אין להסתמך על המידע המופיע באתר ויש לבדוק נכונותו ותקפותו מול הגורמים המוסמכים בארגון.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לארגון (אתרי צד ג'):

אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הארגון לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לארגון כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין הארגון אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג', לרבות חומר פרסומי.
אין הארגון אחראי לתוכן או לאבטחת אתרי צד ג', וגלישה או שימוש בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הארגון לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר (webmaster).

כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר (webmaster).

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר לארגון באמצעות שירות זה, ככל שנמסר, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-‏1981.

פרסומים רשמיים של הארגון


במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הארגון, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

פניות לארגון

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הארגון, ניתן לפנות ישירות לארגון בדואר אלקטרוני. תשובות תינתנה, במידת האפשר, בהקדם אך אין לראות בכך התחייבות של הארגון להשיב לכל פניה המועברת אליו באמצעות השירות.